domena pl 19zł • serwer www od 99złinfo@hostingfirmowy.pl • 41 241-21-02
Logowanie na konto klienta:
zapomniałe(a)ś hasła?

Informacje ogólne

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Usługodawcą jest HostingFirmowy.pl Sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Klonowa 55 lok nr 24, 25-553 Kielce na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - zwany dalej Operator lub HostingFirmowy.pl.

   Klient - w rozumieniu Regulaminu jest podmiotem zlecającym HostingFirmowy.pl świadczenie usługi.

   Usługa - Usługa świadczona:
   • bezpośrednio przez Operatora,
   • przez inny podmiot, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym celu przez Operatora,
   • przez inny podmiot, za pośrednictwem Operatora na podstawie umowy, z której wynika zgoda lub pełnomocnictwo udzielone w tym celu Operatorowi przez Klienta.
   Usługa operatora - wskazana w treści Regulaminu usługa, której wykonawcą jest Operator (konto poczty elektronicznej, serwer wirtualny, obsługa domeny internetowej, indywidualne rozwiązania hostingowe).

   Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z usług HostingFirmowy.pl.

   Okres próbny - wskazany przez Operatora okres, w którym odpowiednia Usługa udostępniana jest Klientowi w sposób bezpłatny.

   Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia.

   Opłata (abonamentowa) - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w określonym czasie.

   Osoba trzecia - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której działanie, usługa lub pośrednictwo jest niezbędne w celu skorzystania z Usług Operatora.

   Rejestrator domen - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach, oferujący Usługę rejestracji domeny.

   Usługa rejestracji domeny - wskazana w treści Regulaminu usługa zarejestrowania na rzecz Klienta niepowtarzalnej Domeny internetowej, gdzie Klient pozostaje dysponentem Domeny, a podmiotem reprezentującym Klienta wobec Rejestratora domen pozostaje Operator.

   Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.

   Aktywacja (usługi) - udostępnienie Klientowi funkcjonalności i zasobów oferowanych przez daną Usługę.

   Spam - przesyłana pocztą elektroniczną informacja, która nie była przedmiotem zamówienia adresata.

   Netykieta - dostępny na stronach internetowych Operatora, pod adresem http://www.hostingfirmowy.pl/Pomoc/HostingFirmowy_pl/Informacje_ogolne/Netykieta.html kodeks zachowań, norm oraz zasad przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet.
  2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
  3. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią umowy i jest niezbędne do świadczenia usług przez Operatora - jakiekolwiek zachowania Klienta sprzeczne z treścią Regulaminu mogą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dokonanie zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

 2. Rejestracja usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

   Sposób zawarcia umowy

  1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej - rejestracja wszystkich typów Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Operatora.
   Usługi są aktywowane automatycznie na okres próbny wynoszący 14 dni od daty wypełnienia formularza. Jeżeli w tym czasie Operator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, ważność Usługi przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.
  2. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe) podczas aktywacji Usługi. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Operatora do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi przed upływem okresu próbnego, a także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po okresie próbnym, w takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać Klientowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, w którym Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego, o ile Usługa została aktywowana po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia Usługi wskutek naruszenia postanowień Regulaminu i rozwiązania Umowy, bądź też Usługa wykorzystuje zasoby Operatora w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
  4. Operator zobowiązuje się do wysłania Klientowi w ciągu siedmiu dni roboczych od aktywacji Usługi faktury pro forma.
  5. Przekroczenie okresu próbnego i niedokonanie wpłaty skutkować będzie blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi.
  6. 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego Usługi, Operator wystawia fakturę pro forma na kolejny okres. Przekroczenie okresu abonamentowego i niedokonanie wpłaty skutkuje blokadą Usługi na kolejne 14 dni. Otrzymanie przez Operatora w tym okresie potwierdzenia wpłaty spowoduje natychmiastowe odblokowanie dostępu do Usług. Po tym terminie, wobec braku zapłaty, następuje usunięcie aktywowanej Usługi i wygaśnięcie Umowy z upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, Rejestratorzy domen itp.).
  8. Ochrona danych osobowych

  9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Operatora usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
  10. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.
  11. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.
  12. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.
  13. Dokumenty księgowe. Stałość warunków

  14. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Operator wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
  15. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn. że zmiany warunków płatności nie dotyczą danej Usługi Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
  16. Kwota abonamentowa jest niepodzielna, tzn. że:
   • nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentowego dla danej usługi,
   • rezygnacja z Usługi przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu, z wyjątkiem takiej sytuacji, gdy Klientem jest Konsument, a rezygnacja następuje z winy Operatora - wówczas Operator dokona na jego rzecz zwrotu uiszczonej opłaty abonamentowej pomniejszonej o opłatę należną za okres korzystania z Usługi.
  17. Zmiana typu Usługi Operatora w trakcie trwania okresu abonamentowego:
   • na tańszą - nie niesie za sobą wydłużenia opłaconego okresu abonamentowego oraz zwiększenia limitu ruchu,
   • na droższą - spowoduje proporcjonalne przeliczenie ważności usługi według parametrów usługi droższej.
  18. Zmiany umowy

  19. Regulamin stanowi integralną część Umowy od dnia wskazanego w art. 1 pkt. 4 przez czas trwania okresu abonamentowego. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wyłącznie w sytuacji, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość i są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
  20. Z chwilą zakończenia okresu abonamentowego Operator przedstawi aktualną wersję Regulaminu w taki sposób, aby Klient mógł z łatwością zapoznać się z jego treścią. Dokonanie opłaty abonamentowej na kolejny okres oznacza akceptację przez Klienta przedstawionego Regulaminu.
  21. Rozwiązanie umowy

  22. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu próbnego wobec nieuiszczenia opłaty abonamentowej lub z dniem zakończenia opłaconego okresu abonamentowego, jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za kolejny okres abonamentowy.
  23. Klient może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
  24. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w tym jeżeli Klient będzie łamał Netykietę, wysyłał spam, działał na szkodę Operatora lub wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z polskim prawem. W takiej sytuacji Operator nie będzie miał obowiązku zwracać uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane. Opłata za niewykorzystany okres abonamentowy zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres, przez który Usługa przy należytym wykonywaniu przez Klienta jego zobowiązań byłaby przez Operatora wykonywana.
 3. Obowiązek przestrzegania prawa

  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
  2. Zabrania się wykorzystywania usługi serwera do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
  3. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Operator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta, HostingFirmowy.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
  5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

  1. Klient zobowiązany jest do informowania Operatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez Operatora usługi serwera.
  5. Klient w każdej chwili ma prawo zrezygnować z usług Operatora bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu.
  6. Operator ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli:
   • Klient złamie postanowienia umowy,
   • Klient będzie korzystać z usługi serwera niezgodnie z jego przeznaczeniem i określonymi parametrami,
   • Klient będzie działał na szkodę innych użytkowników Operatora lub użytkowników sieci Internet.
 5. Obowiązki i odpowiedzialność Operatora

  1. Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera w pełnym zakresie z należytą starannością. Operatora nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. Operatora zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu, o których poinformuje Klienta pocztą e-mail.
  3. Operatora gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.
   W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Operator, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każdą rozpoczętą godzinę łącznego czasu trwania przerw. Operator nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za dostępność usługi.
  4. Operator zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowych (backup) danych Klienta. Kopie te wykonywane będą w trybie: dziennym (ostatnie 5 dni), tygodniowym (ostatnie 3 tygodnie) oraz miesięcznym (ostatnie 3 miesiące). Kopia zapasowa wykonywana jest raz dziennie w porach najmniejszego wykorzystania zasobów serwerowych.
  5. Operator zobowiązuje się do świadczenia wszelkiej pomocy technicznej na rzecz Klienta, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wszystkich usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz Zamawiającego. Usługodawca oddaje do dyspozycji Zamawiającego pomoc techniczną:
   • poprzez pocztę elektroniczną: info@hostingfirmowy.pl
   • poprzez telefon: 41 241-21-02 (czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00)
   • poprzez dyżury techników, tel: 504-93-45-45 (w razie awarii, czynny przez cała dobę)
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   • braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   • klęsk żywiołowych,
   • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
   • wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
   • naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Klienta z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Klienta.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  10. Odpowiedzialność Operatora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 6. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Operatorowi w formie pisemnej na adres Biura Handlowego HostingFirmowy.pl ul. Klonowa 55/24, 25-553 Kielce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@hostingfirmowy.pl i określać:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Operatora,
   • rodzaj usługi, której dotyczy,
   • zarzuty Klienta,
   • okoliczności uzasadniające reklamację,
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Operator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, Operator przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Do umowy pomiędzy Klientem a Operatorem zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Operatorem, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Operatora.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
Pamiętaj, jeżeli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas usług - jesteśmy do dyspozycji na naszym komunikatorze, gadu-gadu: 13872021, poprzez e-mail: info@hostingfirmowy.pl, formularz kontaktowy, telefon: 41 241-21-02.

Szukaj w pomocy

Zagubiony?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
tel.: 41 241-21-02
gg: 13872021
e-mail: info@hostingfirmowy.pl
Pytania?
Twoje imię: Twój telefon: Twój e-mail: Twoje pytanie:

HostingFirmowy, to solidny dostawca usług hostingowych. Rzeczowe podejście do tematu oraz elastyczna współpraca; sprawia że firma jest jak najbardziej godna polecenia.
Piotr Twardowski, Barlinek S.A.
www.barlinek.com.pl

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług HostingFirmowy.pl.
Od samego początku naszej współpracy nie mieliśmy, żadnych problemów technicznych, i na wszystkie nasze prośby pracownicy Firmy reagują błyskawicznie.
Planujemy długotrwałą współpracę z Firmą Arena Internet, ze względu na Jej profesjonalizm i doświadczenie.
Gorąco polecamy też innym jeszcze nie do końca zdecydowanym.

Piotr Chrzan, Video-Max Sp. z o.o.
www.video-max.com.pl

Hosting wspaniały, kontakt natychmiastowy, doradztwo precyzyjne i rzeczowe. Czego można chcieć więcej od hostingu ?. Pink Crow poleca !
Hirek Wrona PinkCrow Sp. z o.o.
www.pinkcrow.pl